Reglementen ZLU

 

 

          ZLU   header-object

    ALGEMENE REGELS NATIONAAL ZLU 2015

    Om de uitslagen van de wedvluchten correct te kunnen afwerken en de reclames te
    beperken, zijn er regels voor deelname aan de wedvluchten:
——————————————————————————————-
 1. Het ZLU spel is altijd primair en wordt vervlogen op de ZLU poulebrief,
    welke in dit periodiek is afgebeeld, waarbij tevens de uitleg van het poulesysteem.
    De poulebrieven zijn voor alle wedvluchten in het inkorflokaal aanwezig.
 2. Het invullen van uw NPO lidnummer (8 cijfers) is verplicht.
 3. Naam, adres, afstand en GPS coördinaten verplicht invullen.
 4. De verplichte inleg per duif is € 1,00
 5. De uitslag is verplicht en kost € 2,00
 6. Nationaal Bordeaux wordt vervlogen in twee categorieën: oude en jaarlingen in een
    apart concours. Dus twee poulebrieven invullen.
    Voor de oude en jaarlingen is een aparte uitslag.
 7. De Z.L.U. stelt per wedvlucht diverse ereprijzen ter beschikking,
    welke worden uitgereikt tijdens de Sterrenshow.
 8. Naast de controle die door de internationale organisatie wordt geëist, zal door de
    Z.L.U. controle worden uitgevoerd.
    Deze controle is steekproefsgewijs hetgeen betekent dat de vroegste duiven,
    maar ook andere duiven gecontroleerd kunnen worden.
    De controle geschiedt door of namens het ZLU bestuur.
    Door de controleur zal een schriftelijke rapportage worden opgesteld.
 9. De duiven gaan mee voor risico van de eigenaar.
10. Aansprakelijkheidsstelling van e ZLU en haar medewerkers is uitgesloten.
11. Door deelname doet de deelnemer(s) afstand van het recht (rechts)vorderingen tot
    schadevergoeding, tegen de ZLU en tegen medewerkers van de ZLU 
    aanhangig te maken.
12. De reglementen en condities zoals vermeld zijn van toepassing.
13. Door deelname aan onze wedvluchten gaat de liefhebber(s) akkoord met alle
    voorgeschreven aanvullende, reglementering van de ZLU op het NPO
    wedvluchtreglement, c.q. de internationale organisaties.
14. Voor de berekening ‘meeste prijzen per vlucht´ geldt: eerst tellen het aantal prijzen,
    bij gelijk aantal prijzen telt het hoogste aantal punten.
15. Neutralisatietijden en basisafstanden conform de internationale richtlijnen.
——————————————————————————————

        Nationaal en Internationaal Duivinnen

    Naast het hoofdconcours van de Z.L.U. en het internationale concours is er ook een 
    dubbeling mogelijk voor duivinnen op de wedvluchten: Pau – Barcelona – Tarbes,
    Marseille – Narbonne en Perpignan.
    Alle duivinnen moeten eerst in het nationale c.q. internationale concours worden
    gezet, voordat ze gedubbeld kunnen worden.

    Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen.
    – nationaal:      € 0,50 per duif; uitslag gratis in nationale uitslag.
    – internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag m.u.v. Barcelona

    • Extra ereprijzen: de eerste 3 van de uitslag duivinnen
——————————————————————————————

        Melden op de ZLU Wedvluchten

1)  Elk inkorflokaal heeft een eigen meldpost waarbij u de duiven moet melden.
    Voor het telefoonnummer van de meldpost dient u zich bij het inzetten van de duiven
    te informeren bij de centrumleider. De duiven kunnen alleen maar gemeld worden bij,
    de aangegeven meldpost van het inkorflokaal.
2)  Van de inkorflokalen welke elektronisch melden worden de duiven rechtstreeks op onze,
    site geplaatst mits coördinaten, lidnummer etc. juist zijn en ook voorkomen,
    in het NPO- ledenbestand. De duiven worden meteen gerangschikt op snelheid.
3)  Mochten de gegevens niet juist zijn dan ontvangt de meldpost, na het doorzenden,
    hiervan bericht en wordt de betreffende duif niet opgenomen in de voorlopige
    meldlijst.
4)  Van de inkorflokalen welke nog melden via de faxlijsten zal de plaatsing iets trager,
    verlopen omdat eerst de 1e duif wordt gemeld, vervolgens de eerste 3, de eerste 5,
    de eerste 10 en de eerste 20 duiven. Dus de 2e duif wordt pas vermeld,
    als ook de 3e duif is gemeld etc.
    Deze worden vervolgens door de ZLU, op de site geplaatst.
5)  Bij de eerste aankomsten moeten de volgende gegevens in de onderstaande volgorde,
    gemeld worden.

    Procedure A: Lokalen met meldingen via fax aan de ZLU.
1.  NPO lidnummer (8 cijfers)
2.  Naam en Woonplaats
3.  Jaartal van Duif
4.  Aluminium Ringnummer
5.  2e Gummiband…Dit is de gummiband om de vaste voetring welke door de,
    ZLU wordt aangebracht)
6.  Vleugelmerk
7.  Afstand
8.  Geslacht: Doffer of Duivin.
9.  Kloktijd.

    Procedure B: Lokalen welke de duiven elektronisch melden aan de ZLU
1.  Naam en NPO lidnummer (8 cijfers)
2.  Kloktijd.
3.  Jaartal en Aluminium ring
4.  2e Gummiband…Dit is de gummiband om de vaste voetring welke door de,
    ZLU wordt aangebracht.
5.  Vleugelmerk
6.  Geslacht: Doffer of Duivin.
    De duiven dienen altijd binnen 10 min. na het constateren gemeld te worden.

         Het niet melden van uw geconstateerde duiven betekent geen opname in de uitslag.

——————————————————————————————

         Constateren en Melden duiven bij alle ZLU wedvluchten

    Voor het zetten en aanslaan van de klok is het N.P.O. Wedvluchtreglement van,
    toepassing. Bij elke aankomende duif dient u als volgt te werk te gaan:
  – U legt een notitieblok gereed waar u alle gegevens van de deelnemende duiven op,
    noteert welke later nodig zijn om de duiven te melden.
    U gaat als volgt te werk:

  – Bij aankomst van een duif: gummiband constateren welke in het inkorflokaal is,
    aangebracht en onderstaande gegevens vermelden op de gereed gelegde notitieblok:

1.  Het nummer van de 2e gummiband..De groene ZLU gummiband op de vaste voetring,
    Deze heeft altijd 4 cijfers
2.  Jaartal en vaste voetring
3.  Het geheim vleugelmerk
    De kleuren waarmee het vleugelmerk wordt gestempeld zijn:
    Wedvluchten: Pau, Barcelona en Bordeaux : Zwart
    Wedvluchten: Tarbes en Marseille : Rood
    Wedvluchten: Narbonne en Perpignan : Groen

4.  Dan binnen 10 minuten na de eerste constatering de 2e gummiband constateren.
    Vervolgens moet u binnen 10 minuten telefonisch de duiven melden bij de meldpost.

5.  Van de eerste duif moet u de ringen in twee verschillende klokvakken constateren.
    Indien beide gummibanden van de eerste duif in één klokvak worden geconstateerd,
    behoudt deze constatering haar geldigheid mits binnen 5 minuten een loze
    constatering wordt gemaakt.
    Bij de volgende duiven mogen beide gummibanden in één klokvak worden geconstateerd.

6.  Indien u gebruik maakt van twee klokken, dan moet u van de eerst aankomende duif,
    in elke klok één gummiband constateren en binnen 5 minuten gevolgd door,
    een loze constatering. Van de volgende duiven dient u in iedere klok een gummiband’
    te constateren. In de tweede klok mogen uitsluitend tweede constateringen,
    worden gemaakt.

7.  Indien een klok uitvalt dan gelden de constateringen van de tweede klok.
    U bent volgens het NPO Wedvluchtreglement verplicht de stilgevallen klok in,
    het inkorflokaal ter controle aan te bieden.
    Indien u de 2e gummiband niet binnen 10 minuten na de eerste constatering,
    constateert dan geldt de laatste constatering van deze aankomende duif.
    De betreffende duif wordt geklasseerd op het tijdstip van de laatste constatering.

    Sportvrienden zorg dat u alle gegevens bij het melden bij de hand heeft,
    hierdoor kan de melding snel en correct worden verwerkt.
——————————————————————————————

    Regels voor het gebruik van elektronisch constateersystemen.

 1.  De duiven welke bij het inkorven zijn voorzien van een chipring,
    dienen eveneens te worden geringd met een gummiband op de chipring.
    Deze voorschriften zijn vastgelegd in de reglementen van de KBDB.
    Bij aankomst van de duif maakt het systeem de elektronische constatering.
    Deze constatering geldt voor de klassering mits ook de twee gummibanden binnen,
    10 minuten na de elektronische constatering zijn geklokt.
    Daarna moet u van elke aankomende duif eveneens de beide gummibanden constateren,
    op de wijze als hierboven beschreven voor duiven die niet elektronisch worden,
    geconstateerd.

 2.  Indien het elektronisch systeem uitvalt gelden de constateringen van de,
    controleklok(ken) mits alle constateringen zijn uitgevoerd conform,
    de voorschriften zoals eerder omschreven.

 3.  Mocht de controleklok stilvallen dan dient u deze conform NPO Wedvluchtreglement,
    ongeopend en verzegeld aan te bieden aan de centrumleider van het inkorflokaal.
    Uit de constatage strook zal blijken of de gummibanden reglementair zijn
    geconstateerd.
    Indien u de 2e gummiband niet binnen 10 minuten na de de elektronische constatering
    constateert, dan geldt de laatste constatering van deze aankomende duif.
    De betreffende duif wordt geklasseerd op het tijdstip van de laatste constatering.

 4.  De handelingen t.a.v. het melden der duiven, geschiedt conform het vermelde onder
               “CONSTATEREN EN MELDEN DUIVEN BIJ ALLE ZLU WEDVLUCHTEN”.
——————————————————————————————

         Algemene regels Internationale wedvluchten

 1.  De kosten alsmede de lossingdata staan apart vermeld bij de betreffende wedvluchten.
    De landen welke deelnemen zijn: België, Frankrijk, Luxemburg, Engeland,
    (excl. Bordeaux) Duitsland en Nederland.

 2. De organisatie is in handen van diverse Belgische inrichters,
    in samenwerking met de Zuid Limburgse Unie, ArGe Euskirchen en
    Freunde der Internationalen Weitstrecke Stolberg.
    In de Z.L.U. poulebrief is de internationale poulebrief opgenomen.

 3. Door het invullen van de poulebrief nemen alle duiven zonder verdere kosten deel,
    aan de internationale wedstrijd. Poule en de internationale uitslag is niet verplicht.
    De poulebrief dient duidelijk ingevuld te worden om alle gegevens correct te kunnen,
    verwerken. Zeer belangrijk is het invullen van het NPO lidnummer (8 cijfers).

 4. Indien u de internationale uitslag wenst te ontvangen,
    dan dient u dit duidelijk op de poulebrief aan te geven.
    Dit is eveneens van toepassing voor de uitslag duivinnen wedvlucht Barcelona
    Wij willen u er op wijzen dat op de internationale wedvluchten het Belgische
    “Reglement ter beteugeling van het gebruik van verboden stoffen bij sportduiven”´
    laatste aanpassing, van toepassing is.


 5. Verder kent de K.B.D.B. reglementering voor de controle van alle duiven die,
    zich op de internationale wedvluchten klasseren.
    De duiven dienen tenminste 5 dagen na de sluiting van de wedvlucht op het hok,
    van de deelnemende liefhebber ter beschikking te blijven.

==========================================================================================

 

Please follow and like us:
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.